Yayınlar

Yüksek Lisans Tezi:

19. yy. Osmanlı Devleti’nde Vergi Uygulamaları: Niğde Sancağı Temettüat Defteri Üzerine Bir Değerlendirme, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 02.08.2016.
Doktora Tezi:

Türkiye’de Yoksulluk Riski: Çocuk ve Yaşlı Yoksulluğunun Belirleyicileri
, T.C. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 01.11.2022.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2021). Millî Mücadele Döneminde çıkarılan vergi kanunlarının vergi adaleti ve vergi zihniyeti açısından değerlendirilmesiCumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 17(33), 67-94. (SCOPUS, ESCI).

2. Güdek-Gölçek, Şeyda, & Gölçek, Ali Gökhan. (2020). Financial crisis: a comparative analysis of Turkey and Brazil in terms of economic policiesJournal of Economy Culture and Society, 62, 185-207. Doi: 10.26650/JECS2020-0046. (ESCI).

3. Güdek-Gölçek, Şeyda, & Gölçek, Ali Gökhan. (2019). Erken cumhuriyet dönemi tekel uygulamaları: 1920-1950 döneminde tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler ile kibritCumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 15(30), 243-278. (SCOPUS, ESCI).

4. Gölçek, Ali Gökhan, & Köktaş, Altuğ Murat. (2019). An economic overview of Ottoman State record of taxes: temettuat (profit tax) registers of Niğde Sanjak (1844-1845)Tarih İncelemeleri Dergisi, 34(2), 567-594, Doi: 10.18513/egetid.661608. (ESCI).

5 Selçuk, Işıl Şirin, Gölçek, Ali Gökhan, & Köktaş, Altuğ Murat. (2019). Energy poverty in TurkeySosyoekonomi, 27(42), 283-299, Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.15. (ESCI).

6. Gülşen, Mustafa Alpin, & Gölçek, Ali Gökhan. (2019). Küresel Keynesçilik yaklaşımı bağlamında küresel maliye politikalarıFiscaoeconomia, 3(3), 98-109. Doi: 10.25295/fsecon.2019.03.007. (RePEc).

7. Gülşen, Mustafa Alpin, & Gölçek, Ali Gökhan. (2019). Rekabetçi devlet modelinin maliye politikasına ilişkin teorik değerlendirmesiOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimler Dergisi, 6(2), 259-270. Doi: 10.17541/optimum.512336. (TR-Dizin).

8. Gölçek, Ali Gökhan, Selçuk, Işıl Şirin, & Köktaş, Altuğ Murat. (2018). Türkiye ve seçilmiş Avrupa Birliği ülkelerinde asgari yaşam düzeyi: gelir vergisi tarifeleri özelinde bir incelemeÖmer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 40-50. Doi: 10.25287.ohuiibf.414232. (EBSCO, IndexCopernicus).

9. Gölçek, Ali Gökhan, & Gülşen, Mustafa Alpin. (2017). İbn Haldun ve serbest piyasa fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den kanıtlarAsos Journal: The Journal of Academic Social Science, 5(57), 576-590. Doi: 10.16992/ASOS.12954. (ASOS, IndexCopernicus).

10. Sakal, Mustafa, & Gölçek, Ali Gökhan. (2017). Osmanlı Devleti’nde mali bunalım ve reformSosyoekonomi, 25(34), 11-32. Doi: 10.17233/sosyoekonomi.309833. (TR-Dizin).

11. Organ, İbrahim, & Gölçek, Ali Gökhan. (2017). Anayasa’da bulunan kişi hak ve ödevlerinin sınırlandırılması: Vergi Hukuku açısından bir değerlendirme. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 117-129. Doi: 10.25287/ohuiibf.305329. (EBSCO, IndexCopernicus).

12. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2016). Geçmişten günümüze Türkiye’de vergi algısıSüleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,386-395. (TR-Dizin).

13. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2016). Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu: askeri fabrikalaşma örneğiÖmer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 95-105. (EBSCO, IndexCopernicus).

___________________________________________________

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Köktaş, Altuğ Murat, Abukan, Deniz, & Gölçek, Ali Gökhan. (2020). Türkiye’de Gelir Vergisi ve vergi adaleti üzerine bir değerlendirme. Vergi Dünyası, (471), 38-50. (TR-Dizin).

2. Gölçek, Ali Gökhan, Abukan, Deniz, & Köktaş, Altuğ Murat. (2020). Vergi algısının ayıp, günah ve suç bağlamında değerlendirilmesiVergi Raporu, (252), 136-149. (TR-Dizin).

3. Gölçek, Ali Gökhan. (2019). 2000-2018 aralığında KDV özelinde harcama vergilerinin seyri: Türkiye ve AB ülkeleri örneğiVergi Sorunları Dergisi, (375), 111-123. (TR-Dizin).

4. Göde, Bilal, & Gölçek, Ali Gökhan. (2016). Bir kültür olarak vergiVergi Raporu, (207), 209-220. (TR-Dizin).

5. Gölçek, Ali Gökhan. (2014). Bütçe kavramı ve bütçe hakkı: tarihsel bir incelemeVergi Raporu, 22(182), 132-139. (TR-Dizin).

___________________________________________________

Kitaplar

1. Köktaş, Altuğ Murat, Nakiboğlu, Aslıhan, & Gölçek, Ali Gökhan (ed). (2022). Ceride-i Rüsûmiye. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-625-8080-06-3. (Bilimsel Kitap)

2. Nakiboğlu, Aslıhan, Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2018). İktisâd BülteniAnkara: Sonçağ Yayıncılık. ISBN: 978-605-82582-3-5. (Kitap Tercümesi).

3. Atsan, Emre, Gölçek, Ali Gökhan, & Göde, Bilal. (2017). Maliye Ders Notları (3. bs). Ankara: 657 Yayınevi. ISBN: 978-605-84881-6-8. (Ders Kitabı).

___________________________________________________

Kitap Bölümleri

2. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2022). Yirminci Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar-II: Alabama Direnci 1901, Illinois Direnci 1910, Birleşik Krallık İsyanı 1990. Saraç, Ö., & Şeren, G. (eds.), İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları içinde (443-458). İstanbul: Efe Akademi Yayınları.

2. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2021). Pakistan’da Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı. Ç. Akman & İ. A. Acar (eds.), Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları içinde (697-728). Ankara: Nobel Kitap.

3. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2020). Sosyal güvenliğin finansmanı: Sosyal Güvenlik Kurumu ve mali yapısı üzerine bir değerlendirme. Ş. Karabulut (ed.), Kamu Politikalarında Mali ve İktisadi Yapıdaki Dönüşüm: Yerelden Globale Teori, Beklentiler ve Uygulama içinde (53-71). Ankara: Gazi Kitabevi.

4. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2019). Globalization and health: an evaluation on Turkey. In A. A. Eren, & A. M. Köktaş (eds.), Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics (227-235). Berlin: Peter Lang.

5. Gülşen, Mustafa Alpin, & Gölçek, Ali Gökhan. (2019). Fiscal devaluation practice in Turkey: the period of 1985-2016. In A. A. Eren, & A. M. Köktaş (eds.), Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics (305-316). Berlin: Peter Lang.

6. Gölçek, Ali Gökhan, Selçuk, Işıl Şirin, & Köktaş, Altuğ Murat. (2019). The financial relationships between Turkey and Soviet Union in early republican period: the example of The Journal of “Iktisad Bülteni” 1924-1925. In M. Meciar, K. Gökten, & A. A. Eren (eds.), Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect (245-255). London: IJOPEC Publication.

7. Gölçek, Ali Gökhan. (2018). The contribution of the private health sector in Turkish economy: a review from 2002-2017. In A. Gorecka, A. M. Köktaş, & A. Parlinska (eds.), Economic Issues in Retrospect and Prospect II (15-34). London: IJOPEC Publication.

8. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2018). Bir kamu politikası aracı olarak Türk Vergi Sistemi. C. Babaoğlu, & E. Akman (eds.), Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları içinde (491-514). Ankara: Gazi Kitabevi.

___________________________________________________

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1. Yereli, Ahmet Burçin, Gölçek, Ali Gökhan, & Köktaş, Altuğ Murat. (2019). Global transformation in taxation: wealth taxes in the World and Turkey. 6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (273-280), October 24-25, Warsaw/POLAND. (Tam Metin Bildiri).

2. Gölçek, Ali Gökhan, Selçuk, Işıl Şirin, & Köktaş Altuğ Murat. (2019). Tax liabilities on the workforce: a comparison between Turkey and OECD countries6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (282-287), October 24-25, Warsaw/POLAND. (Tam Metin Bildiri).

3. Selçuk, Işıl Şirin, Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2019). Çevresel bozulmaya karşı döngüsel ekonomi bir alternatif olabilir mi: kavramlar ve karşılaştırmalarFSCongress 2019, 25-26 Nisan, Ankara/TÜRKİYE. (Özet Metin Bildiri).

4. Yereli, Ahmet Burçin, Gölçek, Ali Gökhan, & Köktaş, Altuğ Murat. (2019). Türkiye’de gereksiz sağlık harcamaları üzerine bir değerlendirmeFSCongress 2019, (394-404), 25-26 Nisan, Ankara/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

5. Gölçek, Ali Gökhan, Selçuk, Işıl Şirin, & Köktaş, Altuğ Murat. (2019). Türkiye’de düşük gelirli hanelerde gıda tercihiFSCongress 2019, (386-393), 25-26 Nisan, Ankara/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

6. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2019). Türkiye’de kayıt dışı istihdamın hanehalkı verileri üzerinden incelenmesiArtvin Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (AICOSS ’19), (333-341), 17-19 Nisan, Artvin/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

7. Köktaş, Altuğ Murat, Selçuk, Işıl Şirin, & Gölçek, Ali Gökhan. (2019). Türkiye’de obez bireylerin sosyoekonomik özellikleri: 2016 yılı örneğiArtvin Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (AICOSS ’19), (342-350), 17-19 Nisan, Artvin/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

8. Selçuk, Işıl Şirin, Gölçek, Ali Gökhan, & Köktaş, Altuğ Murat. (2018). Environment poverty nexus: a review of environmental sustainability5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (243-248), October 25-27, Milan/ITALY. (Tam Metin Bildiri).

9. Gölçek, Ali Gökhan. (2018). KDV özelinde harcama vergilerinin seyri: 2000-2017 aralığında Türkiye ve AB ülkeleri örneği1. Uluslararası “Toplum, İktidar, Siyaset” Kongresi (IC3P 2018), 19-21 Ekim, Kırşehir/TÜRKİYE. (Özet Metin Bildiri).

10. Gölçek, Ali Gökhan, Köktaş, Altuğ Murat, & Selçuk, Işıl Şirin. (2018). Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı çerçevesinde mali özerkliğin Türkiye için uygulanabilirliğiFSCongress 2018, (545-550), 14-15 Eylül, Ankara/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

11. Köktaş, Altuğ Murat, Doğan, Zeki, & Gölçek, Ali Gökhan. (2018). Türkiye’de yerel yönetimlerin mali durumu üzerine bir değerlendirmeFSCongress 2018, (537-544), 14-15 Eylül, Ankara/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

12. Gülşen, Mustafa Alpin, & Gölçek, Ali Gökhan. (2018). Rekabetçi devlet modelinin maliye politikasına ilişkin teorik değerlendirmesiFSCongress 2018, (492-496), 14-15 Eylül, Ankara/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

13. Güdek-Gölçek, Şeyda, & Gölçek, Ali Gökhan. (2018). AB’nin geleceği: Brexit sonrası Avrupa şüpheciliğinin yükselişi ve muhtemel etkileriFSCongress 2018, (516-521), 14-15 Eylül, Ankara/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

14. Gölçek, Ali Gökhan, & Gülşen, Mustafa Alpin. (2018). Türkiye’de seçim yılları öncesi ve sonrası vergiler: genel ve yerel seçimler üzerine bir incelemeASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Antalya/TÜRKİYE. (Özet Metin Bildiri).

15. Gölçek, Ali Gökhan, & Gülşen, Mustafa Alpin. (2018). Yerel yönetimlerdeki neo-liberal dönüşüm ve değişen pay dağıtım sistemi4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress), (834-841), 3-5 Mayıs, Antalya/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

16. Gölçek, Ali Gökhan, & Gülşen, Mustafa Alpin. (2018). Vergilemede demokrasi mücadelesi: seçmen versus mükellef: kişisel gelir vergisi bağlamında bir incelemeInternational Economic Research and Financial Markets Congress (IERFM), (256-265), 12-14 Nisan, Nevşehir/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

17. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2017). Ahmed Cevdet Paşa perspektifinden bir devletin kamu maliyesi anatomisi3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 9-11 Kasım, Ankara/TÜRKİYE. (Özet Metin Bildiri).

18. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2017). Osmanlı İmparatorluğu’nda bir savaşın maliyesi: 1711 Prut Savaşı kamu harcamaları üzerine bir inceleme3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 9-11 Kasım, Ankara/TÜRKİYE. (Özet Metin Bildiri).

19. Köktaş, Altuğ Murat, Gölçek, Ali Gökhan, & Yereli, Ahmet Burçin. (2017). Traces of English Poor Laws in Sherlock Holmes novels: a socioeconomic review4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (261-263), October 27-28, Vienna/AUSTRIA. (Özet Metin Bildiri).

20. Organ, İbrahim, & Gölçek, Ali Gökhan. (2017). Is the implementation of first personel income tax in England a coincidence?4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (200-202), October 27-28, Vienna/AUSTRIA. (Özet Metin Bildiri).

21. Alp, Murat, Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2017). Effectiveness of education expenditures in the context of the Pisa Survey: a review with examples from selected countries4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (231-232), October 27-28, Vienna/AUSTRIA. (Özet Metin Bildiri).

22. Gölçek, Ali Gökhan, Atsan, Emre, & Köktaş, Altuğ Murat. (2017). Impact of taxes on architectural sctructures: a historical analysis4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (244-246), October 27-28, Vienna/AUSTRIA. (Özet Metin Bildiri).

23. Gölçek, Ali Gökhan, & Gülşen, Mustafa Alpin. (2017). İbn Haldun ve serbest piyasa fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den kanıtlarIV. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, 19-21 Mayıs, İstanbul/TÜRKİYE. (Özet Metin Bildiri).

24. Gölçek, Ali Gökhan, Köktaş, Altuğ Murat, & Yereli, Ahmet Burçin. (2017). Conflict of natural law with positive law: example of the Wealth Tax3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (359-360), April 28-29, Ankara/TURKEY. (Özet Metin Bildiri).

25. Sakal, Mustafa, Göde, Bilal, & Gölçek, Ali Gökhan. (2017). As an automatic stabilizer tool increases and decreases in stock of goods: example of Prophet Joseph3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, (258-259), April 28-29, Ankara/TURKEY. (Özet Metin Bildiri).

26. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat, Gölçek, Ali Gökhan, & Göde, Bilal. (2017). Osmanlı kadı sicillerinde faiz uygulamaları: örnek kararlar üzerinden bir incelemeIV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, (33-42), 26-28 Nisan, Niğde/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

27. Gölçek, Ali Gökhan, & Köktaş, Altuğ Murat. (2017). Ekonomik ve hukuki yönleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine esnaf kavramıIV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, (83-92), 26-28 Nisan, Niğde/TÜRKİYE. (Tam Metin Bildiri).

28. Gölçek, Ali Gökhan, Köktaş, Altuğ Murat, & Selçuk, Işıl Şirin. (2016). The impact of Industrial Revolution on Ottoman Empire: a case study of military factory2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, October 28-29, Amsterdam/HOLLAND. (Özet Metin Bildiri).

29. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2016). Geçmişten günümüze Türkiye’de vergi algısıCongress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28-30 Haziran, Bakü/AZERBAYCAN. (Özet Metin Bildiri).

30. Köktaş, Altuğ Murat, & Gölçek, Ali Gökhan. (2016). İbn-i Haldun ve kamu maliyesi. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, (53-58), 25-27 Mayıs, Bakü/AZERBAYCAN. (Tam Metin Bildiri).

___________________________________________________

Diğer Yayınlar:

1. Gölçek, Ali Gökhan. (2016). Yerel yönetimlerde borçlanma. İller ve Belediyeler Dergisi, (814), 62-68. (Ulusal-Hakemsiz Özgün Makale).

2. Gülşen, Mustafa Alpin, & Gölçek, Ali Gökhan. (2018). Türkiye ekonomisinde 2001 öncesi ve sonrası özelleştirme politikalarının mali analizi: bankacılık sektörü üzerine bir incelemeGümrük Ticaret Dergisi, 5(13), 58-77. (Ulusal-Hakemli Özgün Makale).

___________________________________________________

Editörlük:

1. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (TR-Dizin), Editör Yardımcısı, 2017-(Devam ediyor).

2. Sosyoekonomi, (ESCI), Editör Yardımcısı, 2018-(Devam ediyor).

___________________________________________________

Proje:

1. Türkiye’de Enerji Yoksulluğu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: Selçuk, Işıl Şirin, & Gölçek, Ali Gökhan, Yürütücü: Köktaş, Altuğ Murat, 19.04.2018-13.09.2019.

%d blogcu bunu beğendi: